colontitle

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

КОНГРЕСОМ

ВСЕСВІТНЬОГО КЛУБУ ОДЕСИТІВ

Протокол № 1

від «21» листопада 2016 року

СТАТУТ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«ВСЕСВІТНІЙ КЛУБ ОДЕСИТІВ»

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

Ідентифікаційний код 13878081

м. Одеса - 2016 рік.

1. Загальні положення.

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВСЕСВІТНІЙ КЛУБ ОДЕСИТІВ" (далі – Організація) є добровільним об'єднанням фізичних осіб, утвореним відповідно до Закону України "Про громадські об'єднання" для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів.

1.2. Організація утворена, зареєстрована і діє відповідно до вимог Закону України «Про громадські об’єднання», з урахуванням вимог чинного законодавства, що регулює діяльність неприбуткових організацій.

1.3. Найменування Організації - ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВСЕСВІТНІЙ КЛУБ ОДЕСИТІВ".

Скорочене найменування Організації - ГО "ВКО".

Попереднє найменування Організації - "ВСЕСВІТНІЙ КЛУБ ОДЕСИТІВ", змінено відповідно до вимог Закону України "Про громадські об'єднання".

1.4. Організація є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку, та діє відповідно до Конституції України, законодавства України, цього Статуту.

1.5. Організація співпрацює з органами державної влади та місцевого самоврядування, громадськими організаціями і колективами громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми їх власності.

1.6. Організація є юридичною особою, може мати самостійний баланс, відокремлене майно, рахунки в установах банку, у тому числі в іноземній валюті, штампи, печатку, свою символіку, яка реєструється в установленому законом порядку.

1.7. Для виконання статутних завдань Організація здійснює права володіння, користування і розпорядження своїм майном відповідно до його призначення.

1.8. Організація здійснює свою діяльність на засадах принципів добровільності, рівноправності її членів, самоврядності, законності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів, прозорості, відкритості та публічності.

1.9. Організація не відповідає за зобов’язаннями своїх членів, а її члени не відповідають за зобов’язаннями Організації, за винятком випадків, коли вони беруть на себе такі зобов’язання.

1.10. Місцезнаходження Організації: 65014, Україна, Одеська область, місто Одеса, вулиця Маразліївська, будинок 7.

2. Мета та напрями діяльності Організації.

2.1. Мета Організації - встановлення та розвиток зв’язків між одеситами незалежно від фактичного місця проживання та громадянства, консолідація та координація зусиль одеситів в цілях відродження та збереження міста Одеси.

2.2. Напрями діяльності Організації:

2.2.1. розробка та здійснення програм в галузях культури, науки, мистецтва, екології, охорони здоров’я, захисту прав людини, милосердя, а також інших програм, безпосередньо пов’язаних з життям та діяльністю міста Одеси;

2.2.2. сприяння розробки й реалізації програм правового та соціального захисту населення, надання членам Організації та іншим особам практичної, організаційної, методичної, довідково-аналітичної та іншої допомоги;

2.2.3. налагодження співпраці з органами місцевого самоврядування міста Одеси, органами державної виконавчої влади, а також структурними утвореннями політичних партій і громадськими організаціями, у вирішенні питань економічного, соціально-культурного розвитку територіальної громади міста Одеси;

2.2.4. сприяння в координації зусиль депутатів місцевих рад Одеської області у вирішенні питань соціально-економічного розвитку міста Одеси;

2.2.5. сприяння розвитку та поліпшенню торгівельного, медичного і транспортного обслуговування населення, туризму в місті Одесі;

2.2.6. забезпечення культурних та туристичних зв’язків одеситів з усіма країнами світу за допомогою доступних засобів та шляхом реалізації можливих поїздок членів Організації по Україні та за кордон;

2.2.7. здійснення управління та організації діяльності туристичних об’єктів та баз на правах власника, орендодавця та співвласника, а також за договорами з власниками туристичних об’єктів та баз на території України та за кордоном;

2.2.8. створення умов для проживання, відпочинку та праці одеситів на максимально доступному рівні;

2.2.9. забезпечення організації прийому та розміщення, комплексного обслуговування членів Організації та гостей міста Одеси, організації надання послуг громадського харчування під час організації, проведення або участі у заходах, пов'язаних з діяльністю Організації;

2.2.10. сприяння залученню інвестицій, спрямованих на економічний, соціально-культурний розвиток міста Одеси;

2.2.11. проведення тематичних круглих столів, конференцій, семінарів, досліджень;

2.2.12. організація та участь у змаганнях, спортивних заходах, фестивалях, виставках, чемпіонатах;

2.2.13. всіма доступними засобами (через ЗМІ, випуск друкованої продукції, проведення різноманітних заходів) формувати позитивний імідж міста Одеси;

2.2.14. висвітлювати проблемні питання життєдіяльності міста Одеси в регіональних і центральних ЗМІ та пропагувати в них діяльність Організації;

2.2.15. сприяння забезпеченню усіх громадян інформацією про місто Одеса, про діяльність Організації, та по іншим питанням життя міста Одеси;

2.2.16. сприяння розвитку засобів масової інформації та комунікацій.

2.2.17. видавнича діяльність, включаючи виготовлення та тиражування;

2.2.18. сприяння збереженню в місті Одесі історичної та культурної спадщини минулого, створенню історико-культурного заповідника "Стара Одеса" з наданням йому статусу "національного";

2.2.19. відновлення пам’яток історії та культури, створення нових на території міста Одеси;

2.2.20. сприяння в організації, передбачених звичаєм, ритуальних послуг та догляд за місцями поховання одеситів в місті Одесі та Одеській області;

2.2.21. сприяння розвитку меценатства у місті Одесі;

2.2.22. виступати ініціатором проведення (разом із владними структурами та осередками політичних партій і громадськими організаціями) "круглих столів" або громадських слухань щодо життєво важливих для міста Одеси питань;

2.2.23. вивчати досвід соціально-економічного розвитку міст в Україні та за кордоном і вносити рекомендації органам місцевого самоврядування щодо його запровадження у місті Одесі;

2.2.24. інформування особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення, та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб;

2.2.25. сприяння збереженню традицій міста Одеси;

2.2.26. сприяння укріпленню міжнародних контактів з одеситами які мешкають в інших містах та країнах.

2.3. Відповідно до своїх мети і напрямів діяльності і в порядку, передбаченому законодавством України, Організація має право:

2.3.1. бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права та нести обов'язки відповідно до законодавства;

2.3.2. бути позивачем та відповідачем у суді;

2.3.3. представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних органах, органах місцевого самоврядування, в неурядових організаціях, в суді;

2.3.4. одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своєї мети;

2.3.5. звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;

2.3.6. одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

2.3.7. співпрацювати з іншими громадськими організаціями, державними та недержавними органами та організаціями як на Україні, так і за її межами, які сприяють досягненню мети Організації;

2.3.8. здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи для досягнення мети Організації;

2.3.9. набувати та розпоряджатися майном та іншою власністю для здійснення своїх статутних завдань в порядку, визначеному чинним законодавством України;

2.3.10. одержувати та використовувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення мети Організації;

2.3.11. отримувати фінансування за рахунок внесків (вступних, періодичних, цільових та будь-яких інших внесків членів), безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань громадян, підприємств, установ та організацій та за рахунок коштів, набутих у результаті підприємницької діяльності Організації та/або створених нею юридичних осіб, а також пасивні доходи та надходження від своєї основної діяльності та спрямовувати фінансування на виконання статутної мети;

2.3.12. бути виконавцем державного замовлення відповідно до закону;

2.3.13. розповсюджувати інформацію, пропагувати свої ідеї та цілі;

2.3.14. засновувати з метою досягнення своєї статутної мети засоби масової інформації та інші юридичні особи;

2.3.15. проводити мирні зібрання (збори, мітинги, демонстрації тощо);

2.3.16. організовувати та проводити змагання, турніри, інші форми спортивних заходів, лекторії, круглі столи, конкурси, семінари, конференції, виставки, благодійні концерти, консультації із залученням представників громадськості, діячів культури та мистецтва, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів з різних галузей суспільного життя, в т.ч. міжнародних;

2.3.17. здійснювати просвітницьку та учбово-методичну діяльність;

2.3.18. розповсюджувати літературу, фото-, кіно-, аудіо-, відеопродукцію, пов`язану з діяльністю Організації;

2.3.19. встановлювати та присуджувати відзнаки Організації за наукові та практичні досягнення;

2.3.20. вступати у спілки, асоціації та інші об'єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань, в тому числі з іноземними партнерами;

2.3.21. обмінюватися інформацією, досвідом та спеціалістами з організаціями зарубіжних країн;

2.3.22. здійснювати міжнародну діяльність відповідно до чинного законодавства;

2.3.23. встановлювати й розвивати ділові, гуманітарні зв’язки з представниками України та партнерами за кордоном для досягнення статутної мети;

2.3.24. витрачати кошти на представницьку мету;

2.3.25. вступати в договірні стосунки з державними, громадськими, комерційними та іншими організаціями, установами та підприємствами, а також громадянами та групами громадян, з метою виконання статутних завдань;

2.3.26. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;

2.3.27. створювати відповідно до чинного законодавства господарські підприємства із статусом юридичної особи для виконання завдань, передбачених статутом Організації;

2.3.28. залучати до роботи в Організації фізичних або юридичних осіб на договірних засадах у порядку, передбаченому чинним законодавством України;

2.3.29. створювати відокремлені підрозділи Організації, в тому числі філії;

2.3.30. сприяння в наданні благодійної допомоги;

2.3.31. брати участь у будівництві та експлуатації споруд соціально-культурного призначення, здійсненні видавничої діяльності у встановленому законом порядку по випуску методичних, рекламних та інформаційних матеріалів спільно з науковими установами, комерційними структурами, з закордонними партнерами;

2.3.32. брати участь в організації та проведенні міжнародних фестивалях, конкурсах та виставках, рекламувати свою діяльність;

2.3.33. придбавати необхідне обладнання, матеріали і вироби у зарубіжних партнерів, приватних фірм та окремих громадян, укладати договори тощо;

2.3.34. фінансувати закордонні відрядження своїх працівників, делегацій;

2.3.35. здійснювати інші права, не заборонені законом.

3. Порядок набуття і припинення членства в Організації, права та обов'язки її членів.

3.1. Членом Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років, визнають Статут Організації.

3.2. Прийом в члени Організації здійснюється за власноручно написаною і особисто поданою заявою. Рішення про прийом в члени Організації здійснює Президентська рада Організації при наявності рекомендацій не менш як двох членів Президентської ради Організації.

3.3. Членство в Організації підтверджується посвідченням встановленого зразка.

3.4. Всі члени Організації мають рівні права у вирішенні всіх питань діяльності Організації, вільний доступ до інформації про її діяльність, у тому числі, про прийняті Організацією рішення та здійснені заходи, незалежно від їх статусу, майнового стану та інших ознак.

3.5. Організація не відповідає за зобов’язаннями членів Організації. Члени Організації не мають права на частку майна Організації та не відповідають за її зобов'язаннями. Доходи або майно Організації не підлягають розподілу між її членами і не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена Організації, її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).

3.6. Членство в Організації припиняється:

- на добровільних підставах за поданням письмової заяви про вихід з членів Організації;

- виключенням з членів Організації - за вчинення одного з наступного: невиконання статутних вимог; за дії, які дискредитують Організацію; втрату зв’язку з Організацією; несплату членських внесків протягом 2-х періодів, якщо такі вирішено сплачувати.

Вихід з Організації за власним бажанням здійснюється шляхом подання заяви до Організації. Заява про вихід з Організації за власним бажанням може бути подана до Президентської ради Організації у будь-який зручний для члена Організації та самої Організації засіб (поштою, факсом, телефонограмою, тощо). Рішення керівних органів Організації у випадку виходу з Організації за власним бажанням не вимагається. Датою припинення членства є дата подачі заяви.

Рішенні про виключення з членів Організації приймає Президентська рада Організації.

3.7. У випадку припинення членства особи в Організації, вона передає всю документацію і закріплені за нею матеріальні цінності по акту, раніше сплачені нею внески не повертаються, а питання про повернення належного їй майна вирішується Радою Організації.

3.8. Рішення про виключення із членів Організації може бути оскаржене на Загальних зборах.

3.9. Члени Організації мають право:

- брати участь у роботі Загальних зборів Організації;

- обирати та бути обраними до керівних органів Організації;

- брати участь в управлінні Організацією (відповідно до вимог Статуту);

- брати участь у всіх заходах, які проводить Організація;

- користуватися у встановленому порядку майном Організації;

- вносити пропозиції і звертатися із заявами і зверненнями до керівних органів Організації;

- публікувати свої матеріали в друкованому органі Організації;

- вийти із складу Організації добровільно, згідно із поданою заявою.

3.10. Члени Організації зобов’язані:

- дотримуватися Статуту Організації та виконувати його;

- приймати участь у виконані зобов’язань, взятих Організацією відповідно до укладених угод;

- виконувати рішення керівних органів Організації;

- не вчиняти дій, які можуть нанести шкоду діяльності та репутації Організації;

- регулярно (якщо це передбачено) сплачувати членські внески.

4. Органи Організації.

4.1. Органами Організації є:

Загальні збори членів Організації – вищий орган управління

Президент та Президентська Рада Організації – представницький та контролюючий орган

Директор Організації – виконавчий орган управління.

4.2. Загальні збори членів Організації є вищим органом Організації, який вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності, в тому числі скасовувати рішення інших органів Організації.

4.3. У Загальних зборах членів Організації мають право приймати участь всі члени Організації. Кожний член Організації має один голос. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні не менше половини членів Організації.

4.4. Чергові Загальні збори членів Організації скликаються Директором Організації не рідше одного разу на 5 (п’ять) років. Член Організації повідомляється про скликання Загальних зборів членів Організації не пізніше як за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів членів Організації шляхом направлення Повідомлення про скликання Загальних зборів кожному з членів Організації на його електрону адресу або поштову адресу, яку він повідомив при набутті членства, або у будь-який зручний для Організації засіб (факсом, телефонограмою, тощо).

4.5. Позачергові Загальні збори членів Організації можуть скликатися Директором Організації при наявності обставин, що зачіпають суттєві інтереси Організації.

4.6. Члени Організації, що володіють не менш як десятьма відсотками голосів, можуть вимагати скликання Загальних зборів членів Організації.

4.7. В повідомленні про скликання Загальних зборів членів Організації мають бути зазначені дата, час та місце їх проведення (місто та повна адреса), а також перелік питань, що мають бути на них розглянуті.

4.8.Загальні збори членів Організації розглядають питання, винесені на їх розгляд Президентською радою Організації, Президентом Організації, Директором Організації, а також членами Організації до або під час таких зборів.

4.9. До виключної компетенції Загальних зборів членів Організації належить вирішення наступних питань:

- внесення змін до Статуту Організації;

- визначення стратегії, основних напрямків, форм та методів діяльності Організації, затвердження довгострокових програм її діяльності;

- обрання членів Президентської ради Організації;

- обрання та відкликання Директора Організації;

- заслуховування звітів та доповідей Президента, Президентської ради Організації, Директора Організації;

- прийняття відставки членів Президентської ради Організації, Директора Організації, шляхом заслуховування їхніх заяв про відставку;

- заснування Організацією юридичних осіб, в тому числі засобів масової інформації, з метою досягнення своєї статутної мети;

- затвердження Правил внутрішнього розпорядку Організації, положень про Президентську раду Організації, Директора Організації, про членство, про внески, про символіку та інших положень, а також змін і доповнень до них;

- створення та ліквідація відокремлених підрозділів Організації;

- розгляд скарг на рішення, дії та бездіяльність інших органів Організації з прийняттям відповідних рішень щодо цих органів;

- відчуження майна Організації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна Організації;

- прийняття рішення про реорганізацію Організації, визначення чисельності та персонального складу комісії по реорганізації Організації;

- прийняття рішення про ліквідацію (саморозпуск) Організації, визначення чисельності та персонального складу комісії з ліквідації Організації, напрямків використання майна Організації, що залишиться після її саморозпуску;

- прийняття рішень з будь-яких інших питань діяльності Організації.

4.10. Рішення Загальних зборів членів Організації приймаються простою більшістю від числа присутніх членів Організації. Рішення про внесення змін до Статуту Організації, відчуження майна Організації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна Організації, та про ліквідацію Організації приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів. Рішення Загальних зборів членів Організації оформлюються протоколом, який підписують Головуючий та секретар, які обрані на початку кожного засідання Загальних Зборів. Протокол складається протягом п’яти робочих днів з моменту проведення засідання Загальних Зборів.

4.11. В організації діє представницький та контролюючий орган – Президентська рада Організації, яку очолює Президент Організації.

4.12. Президентська рада Організації є постійно діючим представницьким та контролюючим органом Організації. Члени Президентської ради Організації обираються на безстроковий термін. Президентська рада Організації створюється у кількості визначеної Загальними зборами, але у складі не менше трьох осіб: Президента Організації та двох віце-президентів.

4.13. Президент Організації обирається Президентською радою на засіданні Президентської ради одноголосним рішенням всіх членів Президентської ради на безстроковий термін.

4.14. На засіданні Президентської ради Організації головує Президент Організації, або один із віце-президентів або один із членів Президентської ради Організації за дорученням Президента Організації. Засідання Президентської ради Організації є повноважним, якщо на ньому присутні 2/3 членів його складу. Рішення Президентської ради Організації вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше 50 (п’ятдесяти) відсотків членів Президентської ради Організації, що присутні на засіданні.

4.15. Рішення Президентської ради оформлюються протоколом, який підписується особою, що є головуючим на засіданні Президентської ради Організації та обраним секретарем засідання Президентської ради Організації.

4.16. Членами Президентської ради Організації можуть бути тільки члени Організації. До склади Президентської ради може входити Директор Організації. Члени Президентської ради Організації обираються на посаду Загальними зборами членів Організації.

4.17. Член Президентської ради Організації може добровільно скласти з себе повноваження, про що він оголошує на Загальних зборах членів Організації. Загальні збори членів Організації приймають відставку члена Президентської ради Організації шляхом заслуховування його заяви про відставку. Добровільна відставка члена Президентської ради Організації не має наслідком припинення його членства в Організації.

4.18. Президентська рада Організації працює в режимі засідань, що відбуваються за потребою, але не рідше ніж один раз на півріччя. Дата, час та місце проведення засідання Президентської ради Організації визначаються Президентом Організації і про нього повідомляються члени Президентської ради Організації не пізніше ніж за 3 дні до дати його проведення шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну адресу членів Президентської ради Організації. Чергові та позачергові засідання Президентської ради Організації скликаються Президентом Організації за власною ініціативою чи за ініціативою принаймні третини членів Президентської ради Організації або Директором Організації.

4.19. До виключної компетенції Президентської ради Організації відноситься:

- обрання, переобрання та прийняття відставки Президента Організації;

- організація виконання рішень Загальних зборів членів Організації;

- підготовка та подання рекомендацій Загальним зборам членів щодо визначення основних напрямків діяльності Організації, затвердження планів і звітів про їх виконання, інших пропозицій з питань діяльності Організації;

- розробка проекту бюджету Організації, змін і доповнень до нього, а також річного фінансового звіту за результатами діяльності Організації;

- затвердження кошторису витрат, штатного розкладу Організації;

- попередній розгляд всіх питань, що належать до компетенції Загальних зборів, та підготовка проектів рішень з цих питань до Загальних зборів членів Організації;

- розробка проекту Правил внутрішнього розпорядку Організації, проектів положень про Президентську раду Організації, Директора Організації, про членство, про внески, про символіку та інших положень, а також змін і доповнень до них;

- прийняття осіб в члени Організації, в тому числі в почесні та віртуальні члени Організації;

- виключення членів Організації на підставах, передбачених Статутом;

- розгляд скарг на рішення, дії та бездіяльність Директора Організації з наданням відповідей на ці скарги та прийняттям заходів за результатами їх розгляду;

- здійснення контролю за дотриманням Статуту Організації та використанням майна і коштів Організації;

- затвердження щорічного плану проведення громадських заходів Організації та внесення змін до нього;

- здійснення зв'язків з іншими об'єднаннями громадян України, державними та недержавними установами, організаціями, засобами масової інформації, фізичними особами як в Україні, так і за кордоном;

- офіційне роз'яснення положення Статуту та інших внутрішніх нормативних актів Організації;

- затвердження розміру вступних та щорічних внесків членів Організації;

- затвердження кошторису надходжень і витрат (бюджету) Організації, змін і доповнень до нього, а також фінансового звіту за результатами діяльності Організації;

- вирішення інших питань, не віднесених до виключної компетенції Загальних зборів членів Організації.

4.20. Президент Організації:

- скликає та визначає порядок денний засідання Президентської ради;

- головує на засіданні Президентської ради Організації;

- представляє Організацію в державних органах та установах, у всіх підприємствам та організаціях незалежно від форми власності.

4.21. Виконавчим органом Організації є Директор Організації, що здійснює оперативне управління справами, майном та коштами Організації в межах, встановлених даним Статутом, Загальними зборами членів Організації та Президентською радою Організації, і в межах своєї компетенції і повноважень забезпечує виконання їх рішень.

4.22. Директор Організації призначається та звільняється Загальними зборами Організації з числа членів Організації. Строк повноважень Директора Організації складає 5 (п’ять) років. Одна й та ж особа може бути обрана Директором Організації необмежену кількість разів. У разі скінчення терміну повноважень Директора, його повноваження подовжуються на такий самий термін, якщо від Директора не надійшла заява про складання повноважень або якщо Загальні Збори не прийняли рішення про його відкликання та обрання нового Директора.

4.23. Директор Організації:

- діє від імені Організації без довіреності та представляє Організацію у її стосунках з державою та іншими особами;

- видає накази, розпорядження, інші внутрішні нормативні акти та документи Організації;

- організовує документообіг, діловодство, ведення бухгалтерського обліку та звітності Організації;

- скликає Загальні збори членів Організації та формування їх порядку денного, підготовка матеріалів з питань порядку денного Загальних зборів членів Організації;

- звертається до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;

- одержує у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

- встановлює форми, системи та розміри оплати праці та преміювання працівників Організації в межах кошторису витрат на утримання адміністративного персоналу;

- здійснює прийняття, переведення на іншу роботу, відсторонення від неї та звільнення працівників Організації, застосовує до них заходи заохочення та стягнення, затверджує посадові обов'язки працівників Організації;

- видає довіреності на право вчинення дій та представництва від імені Організації;

- виступає розпорядником коштів та майна Організації в межах повноважень, укладає та підписує від імені Організації господарські та інші договори;

- організовує підготовку засідання Президентської ради Організації;

- організовує проведення заходів Організації відповідно до їх плану, затвердженого Президентської ради Організації;

- надає членам Організації на їх запит повну та достовірну інформацію щодо діяльності Організації, включаючи прийняті Президентською радою Організації, Президентом та Директором Організації рішення та звіти про використання майна та коштів, наданих ними Організації в обумовленому ними порядку;

- здійснює інші повноваження, не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів членів Організації та Президентської ради Організації;

- затверджує зразки печатки, штампів, символіки і бланків з власною назвою Організації, а також зразків посвідчення члена Організації;

- здійснення офіційних заяв від імені Організації.

4.24. У разі тимчасової неможливості виконання Директором своїх функцій, функції останнього має виконувати тимчасово виконуючий обов’язки Директора, який призначається рішенням Президентської ради Організації.

4.25. Директор Організації має право добровільно скласти з себе повноваження, про що він оголошує на засіданні Загальних зборів членів Організації. Загальні збори членів Організації приймають відставку Директора Організації шляхом заслуховування його заяви про відставку. Добровільна відставка Директора Організації не має наслідком припинення його членства в Організації. Повноваження Директора Організації можуть бути також достроково припинені на підставі рішення Загальних зборів членів Організації.

5. Порядок звітування керівних органів громадського об'єднання перед його членами.

5.1. Президентська рада, Президент та Директор Організації звітують перед членами Організації про виконання статутних завдань Організації та річних планів роботи на засіданні Загальних зборів Організації, у разі направлення такого звернення до Президентської ради.

5.2. Звіт готують спільно Директор з членами Президентської ради під керівництвом Президента Організації, в якому відображаються такі питання:

- аналіз виконання Організацією, у тому числі, її відокремлених підрозділів, основних завдань;

- аналіз виконання річного плану Організації, позитивні та негативні явища під час його виконання;

- чисельність Організації, залучення нових членів та створення відокремлених підрозділів Організації;

- фінансова діяльність Організації, використання коштів, що поступили на рахунок Організації з метою виконання статутних завдань Організації;

- основні завдання Організації та її відокремлених підрозділів на наступний період.

5.3. Директор після кожного засідання Загальних зборів Організації готує інформацію про розглянуті питання та прийняті рішення, які доводить до членів Організації.

6. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів Організації та розгляду скарг.

6.1. Відповідно до Конституції України, кожен член Організації має право, закріплене в Законі України "Про звернення громадян", вносити до Організації відповідно до цього Статуту пропозиції про поліпшення її діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії та бездіяльність посадових осіб Організації.

6.2. Члени Організації мають право звернутися до Президентської ради Організації із зауваженнями, скаргами та пропозиціями (далі - звернення), що стосуються статутної діяльності Організації, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення, а також зі скаргою на рішення, дії та бездіяльність керівних органів Організації, яка розглядається протягом 20 робочих днів. Після чого Президентська рада Організації повідомляє скаржника про результати її розгляду.

6.3. Скарга на дії, бездіяльність або рішення Загальних зборів подається до суду відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.

7. Джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна Організації.

7.1. Організація для виконання своєї статутної мети має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону передане Організації його членами або державою, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, набуте в результаті підприємницької діяльності створених Організацією юридичних осіб, а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом.

7.2. Організація може мати право власності, інші речові права на рухоме і нерухоме майно, кошти в національній та іноземних валютах, цінні папери, нематеріальні активи та інше майно, що не заборонено законом та сприяє статутній діяльності Організації.

7.3. Організація має право здійснювати щодо майна і майнових прав, які перебувають у її власності або на інших речових правах, правочини, що не суперечать законодавству та Статуту. Кошти і майно Організації використовуються для реалізації статутних завдань, оплати праці та соціальних заходів для працівників Організації.

7.4. Організація не має права забезпечувати позики або кредити членам керівних органів Організації.

7.5. Право власності Організації реалізовують Загальні збори, Директор Організації в порядку, передбаченому законом та цим Статутом.

7.6. Доходи (прибутки) Організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Організації, реалізацію мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом Організації.

7.7. Заборонено розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів Організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

7.8. Організація може здійснювати щодо майна і коштів, які перебувають у її власності, будь-які правочини, що не суперечать Статуту і законодавству України.

7.9. Джерела формування коштів і майна Організації складаються з:

- майна, яке надходить безоплатно від фізичних та юридичних осіб;

- коштів, які надходять у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертв;

- пасивних доходів;

- коштів або майна, які надходять від проведення основної діяльності Організації відповідно до Статуту та законодавства;

- дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів;

- майна і коштів заснованих Організацією юридичних осіб;

- інших надходжень, не заборонених законодавством України для неприбуткових організацій;

- вступних і членських внесків членів Організації;

- добровільних внесків і пожертвувань підприємств, організацій, установ та громадян як України так і зарубіжних країн;

- коштів, пожертвуваних, успадкованих та подарованих Організації;

- коштів отриманих від розповсюдження літератури, фото-, кіно-, аудіо-, відеопродукції, пов`язану з діяльністю Організації;

- коштів отриманих від організації та проведення культурних заходів (концертів, конкурсів, виставок, лекції, турніри та ін.);

- коштів отриманих від зайняття підприємницькою діяльністю відповідно до п.2.ч.2. ст.21 Закону України «Про громадські об’єднання»;

- дивідендів, отримуваних Організацією від створених нею юридичних осіб;

- коштів від теле-, радіомарафонів, аукціонів, лотерей та інших заходів, що не суперечать чинному законодавству;

- з вартості майна, устаткування, будівель, транспортних засобів, споруд, переданих Організації підприємствами, громадськими організаціями та громадянами.

7.10. У власності Організації можуть бути: будівлі; спорядження; засоби зв’язку; обладнання; майно культурно-просвітницького призначення; транспортні засоби; акції, облігації та інші цінні папери; земельні ділянки, кемпінги та бази відпочинку; об’єкти інтелектуальної власності; інше нерухоме та рухоме майно, права інтелектуальної власності, необхідне для здійснення діяльності, передбаченої цим Статутом.

7.11. Кошти Організації використовуються на:

- адміністративно-господарські потреби Організації;

- фінансування заходів Організації, які проводяться відповідно до мети її діяльності;

- оренду та придбання необхідного майна;

- оплату праці штатних та тимчасово залучених працівників;

- інші сплати, передбачені чинним законодавством та потребами Організації.

7.12. Організація, створені нею підприємства, організації та установи ведуть оперативний і бухгалтерський облік, а також подають статистичну, фінансову та іншу звітність в порядку та обсягах, встановлених законодавством.

7.13. Організація не рідше одного разу на рік звітується до контролюючих органів відповідно до вимог діючого законодавства України.

8. Порядок створення, діяльності та припинення діяльності відокремлених підрозділів Організації.

8.1. Організація може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням Президентської ради Організації

8.2. Відокремлені підрозділи Організації не є юридичними особами.

8.3. Керівника відокремленого підрозділу призначає Директор Організації.

8.4. Керівник відокремленого підрозділу, створений (заснований) Організацією, підпорядковується безпосередньо Директору Організації.

8.5. У своїй діяльності відокремлені підрозділи керуються цим Статутом.

8.6. Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження:

- реалізують статутні мету та завдання Організації у певному населеному пункті в межах, наданих рішенням Загальних зборів Організації;

- проводять роботу по залученню нових членів засобами, не забороненими чинним законодавством України;

- представляють Організацію на території певної адміністративно-територіальної одиниці.

8.7. Керівник відокремленого підрозділу має право:

- приймати участь в засіданнях Загальних зборів Організації;

- використовувати назву та символіку Організації для реалізації завдань Організації;

- отримувати допомогу у реалізації завдань Організації від керівних органів та посадових осіб Організації;

- звертатись з клопотаннями до керівних органів Організації;

8.8. Керівник відокремленого підрозділу зобов’язаний:

- дотримуватись вимог Статуту Організації;

- активно впроваджувати рішення керівних органів Організації (прийнятих в межах Статуту Організації та чинного законодавства);

- не допускати дій, спрямованих на порушення честі та гідності членів Організації.

8.9. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинена шляхом його закриття за рішенням Загальних зборів Організації.

9. Порядок внесення змін до Статуту Організації.

9.1. Зміни до Статуту приймаються Загальними зборами, якщо за них проголосувало не менше 3/4 присутніх членів Організації.

9.2. Рішення про внесення змін до Статуту оформлюється протоколом у порядку, визначеному законодавством та цим Статутом.

9.3. Про внесені зміни до Статуту Організація повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації за місцезнаходженням Організації протягом 60 днів з дня прийняття такого рішення Загальними зборами у порядку, визначеному законодавством.

10. Порядок прийняття рішення щодо саморозпуску або реорганізації Організації, а також щодо використання її коштів та іншого майна, що залишилися після саморозпуску.

10.1. Припинення діяльності Організації здійснюється шляхом саморозпуску (ліквідації), реорганізації шляхом злиття, приєднання, поділу та перетворення або за рішенням суду про заборону Організації. У разі реорганізації Організації майно, права та обов’язки переходять до правонаступників.

10.2. Саморозпуск Організації здійснюється на основі рішення Загальних зборів, якщо за це проголосувало не менше 3/4 присутніх членів Організації.

10.3. Рішення про саморозпуск приймається Загальними зборами Організації, якщо:

- майна Організації недостатньо для здійснення її мети та ймовірність отримання необхідного майна нереальне;

- мета Організації не може бути досягнута та мету Організації не може бути змінено;

- Організація відхилилася у своїй діяльності від мети, визначеної цим Статутом;

- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

10.4. Загальні збори Організації, які прийняли рішення про саморозпуск Організації, створюють ліквідаційну комісію та призначають голову ліквідаційної комісії для проведення припинення Організації як юридичної особи.

10.5. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про рішення Організації про саморозпуск розпочинається припинення Організації як юридичної особи та набуває повноважень ліквідаційна комісія.

10.6. З моменту призначення або створення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Організації. Голова ліквідаційної комісії здійснює всі необхідні дії передбачені законодавством для проведення ліквідації Організації.

Ліквідаційна комісія оцінює майно організації, вживає заходів по оплати боргів, складає ліквідаційний баланс і подає його Загальним зборам Організації.

Строк заяв вимог кредиторами не може бути менше ніж два місяці і більше шести місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Організації.

Ліквідаційна комісія вживає заходів щодо виявлення кредиторів та отримання дебіторської заборгованості, а також повідомляє в письмовій формі кредиторів про ліквідацію Організації.

У разі закінчення строку подання вимог кредиторами ліквідаційна комісія складає проміжний баланс, який містить відомості про склад майна Організації, переліку поставлених кредиторами вимог, а також про результати їх розгляду.

10.7. Проміжний ліквідаційний баланс затверджується Загальними зборами Організації.

Якщо коштів Організації під час її ліквідації для задоволення вимог кредиторів недостатньо, ліквідаційна комісія здійснює продаж майна Організації з публічних торгів у порядку, встановленому для виконання судових рішень.

У разі припинення Організації (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи за рішенням Загальних зборів членів Організації повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

10.8. Після ліквідації Організації документи постійного зберігання, а також документи щодо особового складу, передаються в установленому порядку на збереження до відповідних архівів. Упорядження та передача документів здійснюється силами та за рахунок засобів Організації відповідно до вимог архівних органів.

10.9. Припинення Організації вважається завершеним, а Організація припинила існування після внесення про це запису в Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

 

ПРЕЗИДЕНТ "КЛУБА"  ЖВАНЕЦКИЙ М. М.